bg-spolecenska-odpovednost

Společenská odpovědnost

Kvalitě životního prostředí a šetrnému přístupu ke všem výrobním a obchodním činnostem přikládá LEGIOS velký význam.

V oblasti společenské odpovědnosti patří k hlavním cílům firmy LEGIOS produktový vývoj, výroba a prodej s minimálními riziky nepříznivých dopadů na lidské zdraví a životní prostředí. Společnost zavedla systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:2008, environmentální systém řízení ISO 14001:2005 a systém řízení jakosti ISO 9001:2008.
 
Výrobní závody LEGIOS pokračují v dosavadní spolupráci s obcemi a obecně prospěšnými společnostmi a v oblastech své působnosti uplatňují principy sociální odpovědnosti. LEGIOS podporuje smysluplné projekty, které, ať už na místní nebo regionální úrovni, garantují konkrétní přínos pro lidi žijící v obcích dotčených podnikatelskou činností firmy.
 

Životní prostředí

 
Kvalitě životního prostředí a šetrnému přístupu ke všem výrobním a obchodním činnostem přikládá LEGIOS velký význam. Značné prostředky, které jsou alokovány do obecně prospěšných aktivit, směřují právě na aktivity spojené s péčí o životní prostředí, na jeho ochranu a na citlivý rozvoj výrobních závodů. 
 

Likvidace starých ekologických zátěží

 
LEGIOS v oblastech svého podnikání mapuje a likviduje zastaralé technologie ohrožující svým technickým stavem životní prostředí, tyto jsou postupně likvidovány a nahrazovány moderním, technicky vyspělým zařízením.
 

Krédo společnosti v personální oblasti

 
Společnost je odpovědná vůči svým zaměstnancům. Respektuje důstojnost každého svého pracovníka, garantuje profesní rozvoj, kariérní postup, investuje do vzdělávání a lpí na kompetentním a kvalifikovaném vedení.
 
 

LEGIOS: Politiky BOZP / Enviromentální přístup / Kvalita

V přílohách naleznete naše politiky pro řízení systémů BOZP, náš přístup k životnímu prostředí, i politiku kvality v produkci železničních kolejových vozidel.
Přílohy ke stažení:   Politika BOZP,   Enviromentální politika,   Politika Kvality.